Trường MN Bình Ân

Địa chỉ: ấp Bến Chợ, xã Bình An, huyện Gò Công Đông, tình Tiền Giang.